Știri și evenimente

21 May 2018

BIBLIOGRAFIE

Bibliografia:
1.Constituţia României, republicată, 
2.Legea nr. 188 /1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completarile ulterioare;
3.Legea nr. 7 /2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr.215/2001, privind administraţie publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr.292/2011-Legea asistenţei sociale.
6. Legea nr.416/2001 privin venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicata- cu modificările si completările ulterioare,;
8. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

21 May 2018

ACTELE NECESARE PENTRU DOSAR DE ÎNSCRIERE:

ACTELE NECESARE PENTRU DOSAR DE ÎNSCRIERE:
Conform art. 49 din HOTĂRÂRE Nr. 611/2008 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 1;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de studii superioare în domeniul administraţiei publice sau asistenșă socială;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
(1^1) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2.
(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1^1) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 3 şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

21 May 2018

CALENDAR CONCURS

CALENDARUL CONCURSULUI:
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
08.06.2018, ora 13:00 - data limită pentru depunerea dosarelor;
18.06.2018, ora 10:00 - proba scrisă;
20.06.2018, ora 10:00 - proba interviu;

21 May 2018

CONCURS RECRUTARE FUNCTII DE EXECUTIE

Primăria comunei Gîrbou, Judeţul Sălaj, organizează concurs pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de CONSILIER, CLASA I, gradul profesional debutant în cadrul COMPARTIMENTULUI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ..

23 Feb 2018

BIBLIOGRAFIE EXAMEN PROMOVARE BIBLIOTECAR

1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 334(r)/2002 - Legea bibliotecilor, cu modificările ulterioare;
3. Regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecilor publice;

10 Oct 2017

LISTA TUTUROR FUNCTIILOR DIN UAT GIRBOU

SALARII CONFORM L 153/2017

Înapoi
Galerie Foto Carte de oaspeți

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Imi place

Nu imi place

Necesită îmbunătățiri

Vezi rezultate