Știri și evenimente

30 Sep 2019

LISTA FUNCTII PUBLICE

FUNCTII PUBLICE COMUNA GARBOU

29 Mar 2019

FUNCTII PUBLICE

FUNCTII PUBLICE COMUNA GARBOU

17 Sep 2018

Oferta vanzare teren

Oferta vanzare teren proprietate a lui Muresan Viorica

31 Jul 2018

LICITATIE VANZARE LEMN

Primaria Gîrbou organizează licitație intermediară de vanzare masă lemnoasă la drum auto

12 Jul 2018

oferta vanzare teren

Oferta vanzare teren Ionas Valeriu-Nicolae

20 Jun 2018

Rezultate finale concurs

Rezultate finale concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de consilier, clasa I, grad profesional debutant

18 Jun 2018

Rezultate proba scrisa

Rezultate proba scrisa la concursul organizat în data de 18.06.2018 pentru ocuparea funcțiilor publice de execuţie vacante din cadrul Compartimentului de asistență socială

Rezultat selecție dosare concurs
12 Jun 2018

Rezultat selecție dosare concurs

Rezultat selecție dosare pentru concursul pentru recrutarea a doua funcții de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului de asistență socială.

21 May 2018

BIBLIOGRAFIE

Bibliografia:
1.Constituţia României, republicată, 
2.Legea nr. 188 /1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completarile ulterioare;
3.Legea nr. 7 /2004, privind codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
4. Legea nr.215/2001, privind administraţie publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr.292/2011-Legea asistenţei sociale.
6. Legea nr.416/2001 privin venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicata- cu modificările si completările ulterioare,;
8. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

21 May 2018

ACTELE NECESARE PENTRU DOSAR DE ÎNSCRIERE:

ACTELE NECESARE PENTRU DOSAR DE ÎNSCRIERE:
Conform art. 49 din HOTĂRÂRE Nr. 611/2008 din 4 iunie 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 1;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copie a diplomei de studii superioare în domeniul administraţiei publice sau asistenșă socială;
f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul judiciar;
j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
(1^1) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2.
(1^2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1^1) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 3 şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Înapoi
Galerie Foto Carte de oaspeți

Chestionare

Cum vi se pare noul site al Primăriei?

Imi place

Nu imi place

Necesită îmbunătățiri

Vezi rezultate